Ы.Алтынсарин атындағы дарынды
балаларға арналған

облыстық қазақ гимназия-интернаты

Қаз Рус

МАТЕМАТИКА

ҰБТ-ға дайындық

 


1. Есептеңіз: 100,8:11,2 - 1,2*7,5
А) 1,8
B) 0
C) 9
D) 18
E) 1


2. 34 %-і 170 болатын санды табыңыз:
A) 500
B) 57,8
C) 56,5
D) 510
E) 51,8


3. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз: 2х / 36 = 5 / 6
А) 3
B) 16
C) 15
D) 30
E) 5


4. Үшбұрыштың бұрыштары 1,2,3 сандарына пропорционал. Үшбұрыштың бұрыштарын табыңдар.
А) 900; 1300; 1500
B) 200; 1000; 600
С) 300; 400; 300
D) 100; 400; 500
Е) 300; 600; 900


5. Квадраттың диагоналы 6 см –ге тең . Оның ауданын табыңыз.
А) 24 см2
В) 16 см2
C) 18 см2
D) 36 см2
Е) 12 см2


6. Теңдеуді шешіңіз: 2 * 3x+1 + 1/9 * 3x = 55
A) 2.
B) 3,5.
C) 5,5.
D) 3.
E) 2,5.


7. Функция ƒ(x) = -2x + 3 формуласымен берілген. ƒ(x) = 5 болса, х-тің мәнін табыңыз.
A) 1
B) -4
C) -1
D) 4
E) 5


8. Туындыны тап: ƒ(x) = 8x / 2x + (3x-2) / ln3
A) 8x ln 4 + 2 * 3x
B) 4x ln 8 - 3x
C) 4x ln 4 + 3x
D) 2x ln 2 + 3x-2
E) 8x ln 8 - ln 3


9. Материалдық нүкте түзу сызық бойымен S(t) = 3 t2 + 4cos(0,5πt) заңы бойына қозғалады. Уақыт t = 2c болғандағы жылдамдықты табыңыз.
A) 21 м/c.
B) 13 м/c.
C) 15 м/c.
D) 19 м/c.
E) 12 м/c.


10. f(x)=2x-1 функциясы үшін алғашқы функциясының жалпы түрін табыңыз.:
A) x2 + x + C
B) 2 x2 - 2 x + C
С) x2 - 1/2 x +C
D) x2 - x + C
Е) 2x - x2 + C


11. АВС үшбұрышының АВ мен ВС қабырғалары сәйкес 16 см мен 22 см, ал АВ қабырғасына түсірілген биіктік 11 см. ВС қабырғасына түсірілген биіктікті табыңдар.
А) 7 см
В) 6 см
C) 8 см
D) 9 см
E) 5 см


12. Кубтың диагональдық қимасының ауданы 25√2 см2. Кубтың көлемін табыңыз.
A) 130 см3
B) 135 см3.
C) 140 см3.
D) 120 см3.
E) 125 см3.


13. Теңдеуді шешіңіз: 1,2 x2+ х = 0.
A) 1; 5/6
B) 6/5; 2
C) 1/5; 2
D) 0; -5/6
E) 0; -6/5


14. Теңдеуді шешіңіз: log3x = log31,5 + log38.
A) 10
B) 12
C) 8
D) 11
E) 9


15. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз: √(x+2) > x.
A) (-2; 2].
B) (-1; 2].
C) (-1; 2).
D) (-2; 2).
E) [-2; 2).


16. Төртінші мүшесі (- 16), бірінші мүшесі 2 тең болатын геометриялық прогрессияның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз.
A) - 40.
B) - 46.
C) - 42.
D) - 44.
E) - 48.


17. (x - 2)(x - 3) + (x + 6)(x - 5) - 2(х2 - 7x + 13) көпмүшелігінің х = 5,6 болғандағы сан мәнін табыңыз.
A) 6.
B) 15.
C) -9.
D) 19.
E) 0.


18. Функцияның анықталу облысын табыңыз: y = √(5 - x - 6/x)
А) (0; 2].
В) (-∞; 0) U [2; 3].
C) (-∞; 0).
D) [3; ∞)
E) (-2; 3).


19. Шеңбер ұзындығы 1-ге тең. Радиусын табыңыз.
A) 1/2π.
B) 1/√2 .
C) 2π.
D) 1.
E) 1/√2π.


20. α-ның қандай мәнінде ā (-1; 4; α) және b (5; -1; 2) векторларының арасындағы бұрыш доғал болады?
A) (4,5; +∞)
B) (3; +∞)
C) (-3; 3)
D) (0; +∞)
E) (-∞; 4,5)


21. Тек бір ғана цифрлардан тұратын екі таңбалы жай сандардың айырмасы толық квадратқа тең болатын болса, онда осы сандарды табыңыз.
A) 75; 57
В) 73; 37
С) 51; 15
D) 32; 23
Е) 95; 59


22. Ықшамдаңыз: (2ctg1/2 * sin21/2) / (cos21/2 - sin21/2)
A) tg1/2
B) cos1
C) ctg1
D) tg1
Е) sin1


23. Теңдеуді шешіңіз: 4 / (x2 + 4) + 5 / (x2 + 5)
А) 3.
В) -9/2.
С) -3; 3
D) 0.
E) ±3/√2.


24. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз:
y = sin x/2, y = 0, x = π.
А) 2
В) 3
С) 2,5
D) 0
Е) 1


25. Бір шар бетінің ауданы 18 см2-қа тең. Көлемі берілген шардың көлемінен 8 есе үлкен екінші шардың бетінің ауданын табыңыз.
A) 36√5 см2.
B) 72 см2.
C) 54√2 см2.
D) 108 см2.
E) 90 см2.


Нәтиже шығару